ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

ผลงานนักเรียนทวิศึกษา

ขั้นตอนการฝึกงาน

แนวทางการบริหารงาน

pic 1.jpgpic 2.jpgpic 3.jpgpic 4.jpg


นางสาวอุไรวรรณ หมื่นจร
หัวหน้าแผนก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

Activity

StatisticCounter

16364