Innocent  แจ้งข่าวนักเรียน Laughing
  
    [03/10/59] สวัสดีวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
                   
    [29/09/59] แจ้งนักเรียนห้อง ชค.21 (MEP) ชค.23 
                    ที่เรียนวิชา องค์ประกอบศิลป์

                    วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558  ให้นักเรียนทำ Lab01 
                    และ Lab02 ให้เสร็จภายในชั่วโมงเรียนค่ะ


RSS Breakingnews
RSS Cyberbiz

สถิติเยี่ยมชม

308164

ดาวน์โหลดคู่มือการตัดต่อวีดีโอด้วย Vegas

ใบงาน LAB

ใบความรู้วิชาโปรแกรมกราฟิก

ไฟล์ประกอบการเรียนกราฟิก

แบบฝึกหัดวิชากราฟิก