หลักสูตรที่เปิดสอน

แบบลงทะเบียนห้องปฏิบัติการทางภาษา

ข้อมูลแผนกวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะเสริมหลักสูตร-ปปช.


นางสาวกัลยา วัฒนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

16364