ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

ผลงานนักเรียนทวิศึกษา

ขั้นตอนการฝึกงาน

แนวทางการบริหารงาน


นางสาวอุไรวรรณ หมื่นจร
หัวหน้าแผนก
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

19096