ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.

ระดับชั้นปวช.
ชบ.11