ผลงานระดับภาค

🏆ขอแสดงความยินดี🏆 กับนายเสฏฐวุฒิ แสงงาม

นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566

เป็นตัวแทนไปเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป