ผลงานวิจัย

1. เรื่อง เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ปวช.2 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน คลิ๊ก...
2. เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามรถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายวิชาโครงการ คลิ๊ก...
3. เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คลิ๊ก... 
4. เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้น ปวช.2 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คลิ๊ก... 
5. เรื่องการปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์  
คลิ๊ก... 
6. เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 โดยใช้วิธีการสอนแล้วประเมินผล ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก...
7. เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโต้ตอบจดหมายในงานสำนักงาน เรื่อง การร่างเอกสารโต้ตอบ ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3  แผนกวิชาการเลขานุการ ที่สอนโดยใช้เอกสารการสอน คลิ๊ก... 
8. เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาการเลขานุการ เรื่อง การพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำในการพิมพ์โดยวิธีการจับเวลา คลิ๊ก...
9. เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ชค.13 คลิ๊ก...
10. เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ คลิ๊ก...
11. เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3W1H สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รายวิชาการจัดการต้นทุนคลังสินค้า คลิ๊ก...