เลือกดาวน์โหลดตามระดับชั้น
และสีของหน้าปก จะต้องสอบถามกับ หัวหน้าแผนกวิชานั้นๆ

***เอกสารเล่มฝึกงาน (ปวช.)
files/131001088543932_17080211112919.rar


***เอกสารเล่มฝึกงาน (ปวส.)
files/131001088543932_17080211111349.rar