รูปเล่ม 5 บท

เลือกดาวน์โหลดตามระดับชั้น
และสีของหน้าปก จะต้องสอบถามกับ หัวหน้าแผนกวิชานั้นๆ

***เอกสารเล่มฝึกงาน (ปวช.)
files/131001088543932_17080211112919.rar


***เอกสารเล่มฝึกงาน (ปวส.)
files/131001088543932_17080211111349.rar

KMe : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th