หลักสูตรปวส.

สาขาการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และ
การจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา
พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ
อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– มัคคุเทศก์
– ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
– ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
– พนักงานประสานงานทัวร์
– พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
– พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
– พนักงานวางแผนนำเที่ยว
– ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
– นักพัฒนาการท่องเที่ยว
– นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
– นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ดาวโหลดหลักสูตร ปวส.