หลักสูตรปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี


     ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชีจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้


1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มทักษะารกคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)


2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) 
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

                                                                                   รวมไม่น้อยกว่า     83 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดหลักสูตร