หลักสูตร ATP

Assawalert Training Program (ATP) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบ ม.6 , ปวช.หรือปวส.2 ทุกสาขาวิชา สนใจเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างมีคุณภาพ และให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการไปฝึกงาน / ฝึกประสบการณ์ ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี โดยได้ค่าจ้างตามเงื่อนไขและตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุ่น หลังจากได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชียในโครงการ...ATP (ศูนย์กรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยปุณณวิถี 31 ถนนสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 แจ้งความประสงค์กรอกประวัติส่วนตัว...เบื้องต้น ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล , หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
2. อายุ , วัน/เดือน/ปีเกิด
3. ประวัติการศึกษา/การทำงาน
4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ

สามารสอบถามข้อมูลได้ทาง ID Line : 0818526400 (ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์)
หรือKritchanan.24@ gmail. Com

#คุณสมบัติที่สำคัญของผู้เข้าร่วมโครงการ#
1. อายุ 18 -25 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. ทุกสาขาวิชา
3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีใบรับรองแพทย์แสดง
4.พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
5. ไม่มีรอยสัก หรือ ระเบิดหูที่มีรูขนาดใหญ่ หรือ ความผิดปกติทางร่างกาย
6.ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
7. สายตาปกติ สายตาไม่สั้น ตาไม่บอดสี
8. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทางระหว่างฝึกอบรมในประเทศ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียนภาษาญี่ปุ่น ค่าฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย 4 – 6 เดือน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมทั้งสิ้นในวงเงิน 210,000.-บาท (โดยนักศึกษาสามารถให้สถานศึกษาเป็นผู้รับรองขอใช้สิทธิ์เงินกู้ยืมจากกอง ทุน ATP เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนภาษาและใช้คืนเงินกองทุน ATP เมื่อได้รับการฝึกทำงาน มีรายได้ จากประเทศญี่ปุ่น)

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความ และสถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม และข้อความ