ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น       สาขาวิชา         สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 7 27

ปวส.1   เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 4 12

ปวส.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1