ผู้สำเร็จการศึกษา

1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน รุ่น 1 และนักศึกษาสาขาการตลาด รุ่น 4