ป.ตรีสัมมนา


นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 1 จัดการสัมมนา การเชิญวิทยากร บรรยายพิเศษ “การวิจัยเบื้องต้น” โดย อาจารย์เมธาอึ้งทอง และอาจารย์วุฒิชัย เหมาะใจ ณ ห้องประชุมอินทราชัย วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

44444444444444.jpg