ภาระหน้าที่หน่วยงาน

1.เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 

2.ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 

3.ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษา ให้คําปรึกษาแนะนํานักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4. ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวการกําหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนโอนความรู้และประสบการณ์การขอเปลี่ยนขอเพิ่มและขอถอนรายวิชาการขอพักการเรียนการโอนย้ายการลาออกการขอผ่อนผันหรือยกเว้นการชําระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาติดตามแนะนําให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา  

5.ประสานกับครูสาขาวิชาและงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 

6.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินนําผลการประเมินเสนอ ฝ่ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7.จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการจัดทําเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามขั้น 

8.ดูแลบํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร