งานการเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงินการเบิกเงิน การเก็บเอกสาร การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
             2) รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
             3) ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
             4) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้ใฟ้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
             5) ให้คำแนะนำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก - จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

             6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             8) ดูแล รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย