ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาระหน้าหน้าที่ของงานสวัสดิการพยาบาล
- ทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้นักเรียน นักศึกษา
- ติดต่อหน่วยงานอนามัยโรงเรียน
- ติดต่อสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา