ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกสถานศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- ควบคุมระบบเสียงตามสายภายในสถานศึกษา
- ดูแลโทรศัพท์ ทั้งสายภายในและสายนอก
- จัดทำวารสารในแต่ละภาคเรียน พร้อมทั้งจัดส่งให้แต่ละสถานศึกษาและสถานประกอบการ