ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ในหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป ห้องอำนวยการ
๑. ทำหนังสือภายใน ภายใน  ให้คณะผู้บริหาร
๒. นำแฟ้นงานเสนอคณะผู้บริหาร
๓. รับเอกสารภายนอกจากเครื่องโทรสาร