ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่
1.  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา