ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

จัดทำแผนการเรียน
จัดทำตารางสอนร่วมกับแผนกวิชา