ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน      1. 
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
       2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
       3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
อื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต        
       4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

       5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
       6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา
       7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
       8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
       9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ภาระงานการให้บริการ

      ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตามพันธกิจ 3 ประการ คือ
            พัฒนาและประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการเรียนการสอน
            ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการบริหารจัดการและการทำงานของหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
            ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ 4 ด้าน คือ
                   งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและระบบอินเตอร์เน็ต
                   งานติดตั้งและดูแลเครื่อง SERVER เพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ
                   การให้บริการทุกชนิดที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ และดูแลห้องให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
                   การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน การจัดการ และการดำเนินงาน