ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาระหน้าที่ของงานบุคลาก
- ทำเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
- ทำเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จัดทำหนังสือราชการต่าง ๆ เช่น คำสั่งเดินทางไปราชการของบุคลากรในวิทยาลัยฯ , ประกาศของ          วิทยาลัยฯ เป็นต้น
- เช็คการลงเวลามาปฏิบัติราชการของบุคลากรในวิทยาลัย
- ทำการเบิกจ่ายตรงสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
- จัดทำบันทึกการลา สาย ขาด ของบุคลากรในวิทยาลัยฯ
ฯลฯ