วิสัยทัศน์

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการบริหารการจัดการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  สร้างองค์ความรู้  และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีคุณค่า

เพื่อการเป็นสถาบันสร้างผู้นำด้านเทคโนโลยี