พันธกิจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  เป็นที่งานสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษา โดยเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับเป็นระบบภายในวิทยาลัยฯ  และงานบริการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ