คู่มือกรอก V-COP (ฉบับสมบูรณ์)

    คู่มือกรอกข้อมูล V-COP (สำหรับนักเรียนนักศึกษา)   
    คู่มือกรอกข้อมูล V-COP (สำหรับครูอาจารย์)   
    คู่มือกรอกข้อมูล V-COP (ฉบับสมบูรณ์)   

         ใบงานที่ 1  เรื่อง การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  
         ใบงานที่ 2  เรื่อง การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  
         ใบงานที่ 3  เรื่อง การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ  
         ใบงานที่ 4  เรื่อง การค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงาน  
         ใบงานที่ 5  เรื่อง การเปิดดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแฟ้มตำแหน่งงานว่าง  
         ใบงานที่ 6  เรื่อง การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน  
         ใบงานที่ 7  เรื่อง การค้นหาตำแหน่งฝึกงาน และสมัครฝึกงาน   
   
     ใบสมัครสมาชิกศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  (สำหรับสถานประกอบการ)