วิทยาลัยภาคเหนือ

 สถาบันการอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ
     
       เชียงราย
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
 
       เชียงใหม่
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง
 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 
 
       น่าน
 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
 วิทยาลัยการอาชีพปัว
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 
       พะเยา
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
 
       แพร่
 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
 วิทยาลัยการอาชีพลอง
 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 
       แม่ฮ่องสอน
 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
 
       ลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ 
 
       ลำพูน
 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
 
       อุตรดิตถ์
 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
 
       ตาก
 วิทยาลัยเทคนิคตาก 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
 
       สุโขทัย
 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 
       พิษณุโลก
 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
 
       พิจิตร
 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
 
       กำแพงเพชร
 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีกำแพงเพชร
 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
 
       เพชรบูรณ์
 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี