วิทยาลัยภาคกลาง

  สถาบันการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง

       กรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
 วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
 
       กาญจนบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
  
       ชัยนาท
 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
  
       นครปฐม
 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 
 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
  
       นครสวรรค์
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
  
       นนทบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
  
       ปทุมธานี
 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
  
       ประจวบคีรีขันธ์
 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล 
 
       พระนครศรีอยุธยา
 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
  
       เพชรบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
  
       ราชบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2
 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 
       ลพบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 วิทยาลัยการอาชีพ โคกสำโรง 
 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
 
       สมุทรปราการ
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
  
       สมุทรสงคราม
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
 
       สมุทรสาคร
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
 
       สระบุรี 
 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
        
       สิงห์บุรี
 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 
 
       สุพรรณบุรี 
 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 
 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
   
       อ่างทอง 
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
 
        อุทัยธานี
 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี