วิทยาลัยภาคใต้

 สถาบันการอาชีวศึกษา เขตภาคใต้
     
       กระบี่
 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
  
       ชุมพร
 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
       ตรัง
 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
 วิทยาลัยการอาชีพตรัง
 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 
       นครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
 วิทยาลัยเทคนิคสิชล
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 
 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 
 
       นราธิวาส
 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
 
       ปัตตานี
 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 
 วิทยาลัยประมงปัตตานี 
  
       พังงา
 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
  
       พัทลุง
 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 
       ภูเก็ต
 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 วิทยาลัยเทคนิคถลาง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
 
       ยะลา
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 วิทยาลัยการอาชีพเบตง
 วิทยาลัยการอาชีพรามัน 
 
       ระนอง
 วิทยาลัยเทคนิคระนอง
 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
  
       สงขลา
 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 วิทยาลัยการอาชีพหลางประธานราษฎร์นิกร
 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
 
       สตูล
 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
 วิทยาลัยการอาชีพละงู
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
 
       สุราษฎร์ธานี
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี