วิทยาลัยฯWiFi ZONE

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย    รายละเอียดตำแหน่ง  Intrachai_icc

 

 • Intrachai_icc_1+5G        อยู่อาคาร 1 ชั้น 2 (หลังห้องเรียน1202)
 • Intrachai_icc_2+5G        อยู่อาคาร 1 ชั้น 2 (บริเวรหน้าห้องแผนงาน)
 • Intrachai_icc_3+5G        อยู่อาคาร 1 ชั้น 1 (ศูนย์อาหารวิทยาลัยฯ)
 • Intrachai_icc_4+5G        อยู่อาคาร 2 ชั้น 4 (ห้องวิทยบริการ'ห้องสมุด')
 • Intrachai_icc_5              อยู่ป้อมยาม
 • Intrachai_icc_6              อยู่อาคาร 1 ชั้น 1 (ห้องงานทะเบียน)
 • Intrachai_icc_7              อยู่อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องงานประกันคุณภาพ)
 • Intrachai_icc_8              อยู่อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องพักครูแผนกสามัญ)
 • Intrachai_icc_9              อยู่อาคาร 1 ชั้น 1 (ห้องงานทวิภาคี)
 • Intrachai_DataCenter     อยู่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)


FREEWiFi... ของกระทรวง ICT_TOT ชื่อ ICT_Free_WiFi_by_TOT

คลิ๊กดูรายละเอียด....
รายละเอียดตำแหน่ง  ICT_Free_WiFi_by_TOT

 

 

 • ICT_Free_WiFi_by_TOT  ทุกสัญาณจะอยู่บริเวรชั้น 1 ภายในอาคารของวิทยาลัยฯ

 

 

* หมายเหตุ

***  สีเขียว
  หมายถึง สัญญาณ WIFI อยู่ในระดับ ดี
*** สีเหลือง หมายถึง สัญญาณ WIFI อยู่ในระดับ พอใช้ได้ 

ส่วนเพิ่มเติม WiFi ปี 2562

แผน wifi.jpg
รายละเอียดตำแหน่ง  Intrachai_icc
    • Intrachai_ICC_WiFi อยู่อาคาร 2 ชั่น 2 3 4 5 และ 6
    • Intrachai_ICC_WiFi อยู่อาคาร 1 บริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร
    • Intrachai_ICC_WiFi อยู่อาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้องปฏิบัติการเรียนการสอนปริญญาตรี และห้องเรียนภาษาจีน
    • Intrachai_WiFi อยู่แฟชพักครู

ส่วนเพิ่มเติม WiFi ปี 2563

รายละเอียดตำแหน่ง  Intrachai_icc
    • Intrachai_room_student อยู่อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง1201, 1202, 1203, 1204, 1208, 1209, 1210, 1211