ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย

ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่ายวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

       เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ภายใต้การดูแลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
           1. มีการใช้งานที่ไม่ขัดกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
           2. ใช้ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาและชีวิต
           3. บุคลากรที่มีความประสงค์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต จะต้องยื่นใบสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ต
           4. เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต จะต้องใช้หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address) ที่กำหนดให้เท่านั้น
           5. หากตรวจพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายใดมีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น การส่งแพคเกต UDP มากผิดปกติ การ Broadcast ออกมาในเครือข่าย หรือการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้เครือข่ายทำงานช้าผิดปกติ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
                 5.1 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศแจ้งผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์ประจำแผนก ฯ ให้ทำการปลดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นออกจากเครือข่ายทันที
                 5.2 ผู้ประสานงานทำการตรวจสอบแก้ไข หรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทำการตรวจสอบแก้ไข
                 5.3 หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.1 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็นต้องปลดสายสัญญาณหลักที่ต่อไปยังแผนก ฯ ออกทันที จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้