ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่ 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1. นายเจริญ อ่วมประยูร พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2514
2. นายนิสิต ศรีสัมภุวงค์   พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2519
3. นายสถิต พราหมณะนันทน์   พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2520
4. นายบำรุง พรหมพฤกษ์ พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522
5. ดร.ศรีสง่า กรรณสูต พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2526
6. นายไพโรจน์ คลังสิน พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2529
7. นายพงศ์ศักดิ์ เลาขาตระกลู พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534
8. นางสาวผานิต มงคล พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2538
9. นางจุไรรัตน์ สุนทรารมย์ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2539
10. นางสุภรณ์ เวควนิชย์  พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
11. นางมัลลิกามาศ พินิจไชย พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ  2542
12. นายสุวิทย์ ชมภูพงษ์ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544
13. นางนงพรรณ ดอนขวา พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2551
14. นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552
15. นายแสวง แสนสิงห์ชัย พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557  
16. นางสาวจริยา กมุทมาศ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560
17. ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ  2563 
18. นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร  พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน
     

 

 

 ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1. นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  


ชื่อ นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ประวัติการทำงาน 

2. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร


5553.jpg


ชื่อ นางกัญณภัทร วรรณพุฒ 

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
พ.ศ.2527 ปริญญาตรี บธ.บ.สาขาการจัดการ(ชวเลขอังกฤษ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ.2542 ปริญญาโท ค.อ.ม บริหารอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2546  ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ(M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอินทราชัย
พ.ศ.2539 ครู คศ.  1  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2548 ครู คศ.  2 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2555 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พ.ศ.2556 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2560 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

3.นางสาวแคทรีริน  เอี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


 

ชื่อ นางสาวแคทรีริน  เอี่ยมศิริ

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ. 2561 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2556 ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พ.ศ. 2562 ครูคศ.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พ.ศ. 2563 รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

 

4.นายพัฒนาวุฒิ  มูลมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 

 

ชื่อ นายพัฒนาวุฒิ  มูลมณี

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี

พ.ศ. 2556 การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ. 2558 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2556  ครูผู้ช่วย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย    
พ.ศ. 2558  ครู คศ.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย                                 
พ.ศ. 2559  ครู คศ.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
พ.ศ. 2560  ครู คศ.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2562  ครู คศ.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2563  รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย