Intrachai


ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1. นายเจริญ อ่วมประยูร
พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2514
2. นายนิสิต ศรีสัมภุวงค์   พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2519
3. นายสถิต พราหมณะนันทน์   พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2520
4. นายบำรุง พรหมพฤกษ์ พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522
5. ดร.ศรีสง่า กรรณสูต พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2526
6. นายไพโรจน์ คลังสิน พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2529
7. นายพงศ์ศักดิ์ เลาขาตระกลู พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534
8. นางสาวผานิต มงคล พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2538
9. นางจุไรรัตน์ สุนทรารมย์ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2539
10. นางสุภรณ์ เวควนิชย์  พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
11. นางมัลลิกามาศ พินิจไชย พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ  2542
12. นายสุวิทย์ ชมภูพงษ์ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544
13. นางนงพรรณ ดอนขวา พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2551
14. นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552
15. นายแสวง แสนสิงห์ชัย พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557  
16. นางสาวจริยา กมุทมาศ
พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560
17. ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน  


ผู้บริหารบริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1. ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  

ผอ20161111.jpg


ชื่อ ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
พ.ศ.2527 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ.2545 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต(การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วุฒิปริญญาเอก
พ.ศ.2553 ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน
2. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


5553.jpg


ชื่อนางกัญณภัทร วรรณพุฒ 

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
พ.ศ.2521 ปริญญาตรี บธ.บ.สาขาการจัดการ(ชวเลขอังกฤษ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ.2541 ปริญญาโท คอ.ม.บริหารอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2546  ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ(M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอินทราชัย
พ.ศ.2539 ครู คศ.  1  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2548 ครู คศ.  2 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2555 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พ.ศ.2556 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

3.  นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


 


ชื่อ
นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาโท
บริหารธุรกิจ(MBA)
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 

4.  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

9939.jpg

ชื่อนายเทพฤทธิ์ บุรุษพัฒน์

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาโท
พ.ศ.2526 ค.บ.พลศึกษา
พ.ศ.2553 ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2534 อาจารย์1ระดับ3 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
พ.ศ.2550 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
พ.ศ.2560 รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
5.  รองผู้อำนวยการ   
 

 

  

 

 
   

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.014955 sec.