ทำเนียบผู้บริหาร


ลำดับที่ 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1. นายเจริญ อ่วมประยูร
พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2514
2. นายนิสิต ศรีสัมภุวงค์   พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2519
3. นายสถิต พราหมณะนันทน์   พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2520
4. นายบำรุง พรหมพฤกษ์ พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522
5. ดร.ศรีสง่า กรรณสูต พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2526
6. นายไพโรจน์ คลังสิน พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2529
7. นายพงศ์ศักดิ์ เลาขาตระกลู พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534
8. นางสาวผานิต มงคล พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2538
9. นางจุไรรัตน์ สุนทรารมย์ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2539
10. นางสุภรณ์ เวควนิชย์  พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
11. นางมัลลิกามาศ พินิจไชย พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ  2542
12. นายสุวิทย์ ชมภูพงษ์ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544
13. นางนงพรรณ ดอนขวา พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2551
14. นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552
15. นายแสวง แสนสิงห์ชัย พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557  
16. นางสาวจริยา กมุทมาศ
พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560
17. ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน  


ผู้บริหารบริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1. ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  

ผอ20161111.jpg


ชื่อ ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
พ.ศ.2527 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ.2545 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต(การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วุฒิปริญญาเอก
พ.ศ.2553 ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน
2. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


5553.jpg


ชื่อนางกัญณภัทร วรรณพุฒ 

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
พ.ศ.2527 ปริญญาตรี บธ.บ.สาขาการจัดการ(ชวเลขอังกฤษ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ.2542 ปริญญาโท ค.อ.ม บริหารอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2546  ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ(M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอินทราชัย
พ.ศ.2539 ครู คศ.  1  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2548 ครู คศ.  2 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2555 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พ.ศ.2556 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
พ.ศ.2560 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

3.  นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


 2222.JPG


ชื่อ
นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
พ.ศ.2530 ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิปริญญาโท
พ.ศ.2544 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประกาศนียบัตร 
พ.ศ.2553 ประกาศนียบัตร การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
พ.ศ.2545 ประกาศนียบัตรที่ผ่านหลักสูตรอบรม
1. Assessed retail in the workplaeeaginst the followingStandads, สถาบัน DEESIDE COLLEGE
2. DVT Extension SERVICE Group เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประวัติการทำงาน
ปี2536 ถึง 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ปี2540 ถึง 2546 อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ปี2547 ถึง 2552 ครูชำนาญการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ปี2552 ถึง 2556 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ปี2556 ถึงปัจจุบัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

4. นายเทพฤทธิ์ บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

9939.jpg

ชื่อนายเทพฤทธิ์ บุรุษพัฒน์

ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
พ.ศ.2526 ค.บ.พลศึกษา
พ.ศ.2553 ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2534 อาจารย์1ระดับ3 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
พ.ศ.2550 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

พ.ศ.2560 รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
5.  รองผู้อำนวยการ