ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
   โครงสร้างหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ การจัดการ  

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนการเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.)
แผนการเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6)
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
แผนการเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.)
แผนการเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6)
แบบประเมินผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แฟ้มสะสมผลงานและคู่มือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์..คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร..

แผนการจัดการเรียนรู้อาจารย์ผู้สอน


แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ วิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม

แบบฟอร์มการเขียนแผนการตลาด

เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการตลาด

STP-Model