ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาระงาน

การจัดทำ
Home Page ของงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของงานพัฒนาหลักสูตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบ โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

      1. หน่วยหลักสูตรและการศึกษา

      2. หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

      3. หน่วยบริหารทั่วไป