ระเบียบของห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

1. สมาชิกของห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประกอบไปด้วย นักเรียน-นักศึกษา คณะครูอาจารย์   
    วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

2. เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด

- ช่วงเปิดภาคเรียน              08.00 – 18.00 น.

- ช่วงภาคฤดูร้อน (เดือนเมษายน) 08.00 – 16.00 น.

3. สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ ดังนี้

        - คณะครู - อาจารย์ 5 เล่ม / เดือน

        - นักเรียน-นักศึกษา 3 เล่ม / สัปดาห์

        - บุคคลภายนอกยืมควรใช้บัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน