วิธียืม – คืนหนังสือ

1. นักเรียน - นักศึกษา เข้าแถวตามลำดับการมาก่อน-หลัง

2. ยื่นบัตรห้องสมุด (บัตรนักเรียน-นักศึกษา) หรือบอกเลขที่สมาชิกกับทางบรรณารักษ์

        หมายเหตุ สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ทุกประเภท ยกเว้น หนังสืออ้างอิง

3. วิธีคืนหนังสือ ให้นักเรียนนำหนังสือที่ต้องการคืนมาให้แก่ทางบรรณารักษ์

        3.1 หากนักเรียน-นักศึกษาคืนหนังสือเกินกำหนดปรับ 1 บาท/เล่ม

        3.2 หากนักเรียน-นักศึกษาทำหนังสือชำรุด หรือสูญหาย จะต้องชดใช้ตามราคาหนังสือหรือ 2 เท่าของ
             ราคาหนังสือเล่มนั้น ๆ