มารยาทในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

- กรุณาแต่งตัวให้เรียบร้อย ไม่สวมหมวก และไม่ปล่อยชายเสื้อ

- วางสิ่งของต่าง ๆ ไว้ที่ชั้นก่อนเข้าห้องสมุดและนำของมีค่ามาฝากได้ที่เจ้าหน้าที่

- ถ้านำสมุดหรือหนังสือเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุดจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

- โปรดสำรวมกริยาในการเข้าใช้ห้องสมุด

- ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของผู้อื่น ไม่แต่งหน้า หวีผม ทาแป้ง และนอนหลับในห้องสมุด

- ห้ามตัด ฉีก หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ

- ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต

- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด

- เมื่อใช้เก้าอี้เสร็จแล้วควรเลื่อนเข้าที่ให้เรียบร้อยและอย่าให้เกิดเสียง

- วารสารและหนังสือพิมพ์ควรอ่านในที่ที่กำหนด

- ช่วยกันระมัดระวัง รักษาหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุด

- ในกรณีที่ผู้ยืมและคืนหนังสือจำนวนมากควรเข้าแถวตามลำดับก่อน – หลัง