แบบปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (Job Description)

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด                                ฝ่าย  :  วิชาการ

งาน :  งานวิทยบริการและห้องสมุด                              

ความรับผิดชอบหลัก

1.  ดูแลโปรแกรมระบบงานวิทยบริการและห้องสมุด (Library 2001)

2.  ดูแลและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด,ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

3.  ประทับตราห้องสมุดที่สันหนังสือ 3 ด้าน  ที่หน้าปกในของหนังสือ หน้าลับเฉพาะ หน้าสุดท้ายของหนังสือ

-      ประทับตรา วันเดือน ปี ที่ลงทะเบียนตามลำดับเลขของหนังสือ

-      ผนึกบัตรกำหนดส่งที่หน้าท้ายสุดของหนังสือ

-      บันทึกรายการหนังสือลงในฐานข้อมูล

4.  บริการยืม-คืน หนังสือ

5.  บริการเย็บเล่มหนังสือ วารสาร

6.  รวบรวมสถิติมีการยืมหนังสือในห้องสมุดและสถิติการเข้าใช้บริการ

7.  จัดบอร์ดนิทรรศการ

8.  จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น

9.  ดูแลความสะอาดภายในห้องสมุด

  1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย