บริการของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

1. บริการยืม-คืน หนังสือ  สิ่งพิมพ์ที่สามารถยืมได้ คือ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์พิเศษ และหนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย  
การยืม-คืน หนังสือ นักศึกษาจะใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของตนเองเท่านั้น (กรณีที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา ต้องแสดงบัตรนักศึกษาชั่วคราวหรือใบเสร็จการลงทะเบียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่และห้ามใช้บัตรนักศึกษาของผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด)

2. บริการ วารสาร หนังสือพิมพ์ ที่เป็นฉบับปัจจุบันไม่อนุญาตยืมออกนอกห้องสมุดสำหรับวารสารล่วงเวลาย้อนหลังระหว่างปีติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  บรรณารักษ์จะทำหน้าที่ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้โดยจะให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการใช้  OPAC  การค้นหาหนังสือที่ชั้น การใช้หนังสืออ้างอิงและแนะนำแหล่งสารนิเทศให้ผู้ใช้ตรงตามความต้องการ

4. บริการรับฝากสิ่งของ  เพื่อให้ผู้ใช้บริการฝากกระเป๋า ถุง ย่าม และสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต่อการค้นคว้าที่บริเวณทางเข้าห้องสมุดทุกครั้ง

5. บริการห้องศึกษาค้นคว้า  ห้องสมุดได้จัดห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อขอใช้บริการได้ในเวลาทำการ