โครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 2558

ชื่อโครงการ    ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  และโรคเอดส์ในสถานศึกษา

 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ       ¨  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ                   

¨  โครงการตามภาระงานประจำ

                             ¨  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)        

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

          นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  3D   เด็กนักเรียนนักศึกษาต้องห่างไกลยาเสพติด       

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล

          ในสภาพปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติบางกลุ่มหลงทางผิด  มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  มักมัวเมาในสิ่งเสพติดเป็นบุหรี่  และอื่น ๆ  อีกทั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ซึ่งอาจนำมายิ่งการติดเชื้อ เอช ไอ วี  และเกิดโรคเอดส์  ซึ่งนักเรียน นักศึกษาเป็นวัยที่ไม่อาจทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  ประกอบกับอยากรู้อยากลอง  และยากแก่การห้ามปรามได้  ซึ่งจะมีผลเสียต่อนักศึกษา  ต่อครอบครัว  และประเทศชาติ

          ดังนั้น วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  และเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพยายามใช้วิชาการต่าง ๆ  ให้นักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากสิ่งเสพติดบุหรี่  สิ่งมึนเมาต่าง ๆ  รวมทั้งการป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  เพื่อให้เยาวชนของชาติมีโอกาสเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นบุคคลที่แข็งแรงสมบูรณ์ของประเทศชาติ  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  วิทยาลัยฯจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

5.  วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและสารเสพติดต่าง ๆ

          2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

          3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรัก  ความสามัคคี  และร่วมกันทำงานเป็นทีม

          4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและสามารถแสดงความสามารถของตนเองได้