SpecialProj


โครงการ อินทราชัยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด 2558

ชื่อโครงการ  อินทราชัยหัวใจสีขาว  ร่วมต่อต้านยาเสพติด

 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      - หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

                                   - นักศึกษา ชมรม To Be Number One

2. ลักษณะโครงการ       ¨  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ                   

¨  โครงการตามภาระงานประจำ

                             ¨  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)        

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

          1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา

2. นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด  ยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”       

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล

 

          ตามมติของสหประชาชาติ  ได้กำหนดให้วันที่  26  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติด   และรัฐบาลได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  ตามยุทธศาสตร์  “พลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด”  ซึ่งในสภาพปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติบางกลุ่มหลงทางผิด          มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  มั่วสุมในสิ่งเสพติดต่าง ๆ  โดยเฉพาะบุหรี่  และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งนักเรียนนักศึกษาเป็นวัยที่ไม่อาจทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  ประกอบกับความอยากรู้อยากลอง  และยากแก่การห้ามปรามได้  ซึ่งจะมีผลเสียต่อนักศึกษา  ต่อครอบครัว  และประเทศชาติ

          ดังนั้น วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญถึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  และรู้จักวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด บุหรี่ และสิ่งมึนเมา วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  เพื่อให้เยาวชนของชาติมีโอกาสเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นบุคคลที่แข็งแรงสมบูรณ์ของประเทศชาติ  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

5.  วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  รับรู้ และเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด 

          2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและสารเสพติดต่าง ๆ

          3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและสามารถแสดงความสามารถของตนเองได้                   4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ


วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.015085 sec.