โครงการ Fix It 2558

ชื่อโครงการ   ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It  Center) 

 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ       ¨  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ                   

¨  โครงการตามภาระงานประจำ

                             ¨  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)        

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

          สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ   สนองนโยบาย ของ สอศ.เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ข้อที่ 2 ข้อที่ 3  ในเรื่องการขจัดความยากจน  และระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นประชาชนมีความมั่นคงสูงขึ้น

 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล

          ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   (Fix It  Center)  และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คำแนะถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้  การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้งบประมาณมาจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  1 ศูนย์ รูปแบบการดำเนินงานบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้มีการดำเนินงานครอบคลุม 4 ด้านได้แก่

                    1.  ด้านการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน  ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดความรู้  การซ่อมบำรุงแก่ประชาชนและชุมชน

                    2.  ด้านการยกระดับช่างชุมชน

                   3.  ด้านพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน

                   4.  ด้านการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ ในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน   

 

  5. วัตถุประสงค์

                    5.1  ผลต่อประชาชน

                           1.  ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้  ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษา  และพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบำรุง  เครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

                          2.  ยกระดับฝีมือช่างชุมชน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

                   3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  พัฒนาสุขอานามัยพื้นฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น  

                   4.  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน

                   5.  ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

                  5.2  ผลต่อนักเรียนนักศึกษา

                          1.  เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน

                          2.   สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

                 5.3   ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

                       1.  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา  การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ  เครื่องจักร  ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน

                        2.   ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพสินค้า

                        3.  ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ในการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน