โครงการ ระยะสั้น 2558

ชื่อโครงการ   อบรมอาชีพระยะสั้น (งานอินทราชัยปริทรรศน์) 

 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

2.  ลักษณะโครงการ      ¨  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ                   

¨  โครงการตามภาระงานประจำ

                             ¨  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)        

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

          สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ   สนองนโยบาย ของ สอศ.เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ข้อที่ 2 ข้อที่ 3  ในเรื่องการขจัดความยากจน  และระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นประชาชนมีความมั่นคงสูงขึ้น

 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล

                    ตามยุทธ์ศาสตร์ของรัฐ  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน  ให้สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน    งานโครงการพิเศษฯจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมนำอาชีพไปประกอบอาชีพต่อไป  นอกจากนี้งานโครงการพิเศษได้สนับสนุนให้ครูและนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนที่ต้องการอาชีพ

 

 5. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
  2. เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
  3. เพื่อบริการประชาชนที่ยากจน  9  ชุมชนเขตวังทองหลาง