โครงการที่ 3 ปฐมนิเทศผู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา