โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

กำหนดการจัดประชุม

“โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”

(การร่วมพิจารณาแผนการฝึก  ใบประเมินผลการฝึก และ KPI)

วันอังคารที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

          ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.            ลงทะเบียน

          ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.            พิธีกรแจ้งกำหนดการ + พิธีเปิด

          ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางนวลพิศ  ลิ้นกนกรัตน์)

                                                    ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการฝึก

          ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.            แบ่งกลุ่มปฏิบัติการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการฝึก            

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

          ๑๓.๐๐ น. –  ๑๕.๐๐ น.           สรุป และนำเสนอในแต่ละกลุ่ม        

          ๑๕.๐๐ น. – ๑๖. ๐๐ น.           พิธีปิด โดย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

                                                    นางสุปรียา  ลำเจียก

 

                                                ..........................................

 

 

 

หมายเหตุ     เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Bilateral

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ