67348081_1089853311207555_712856587068243968_n.jpg


 
หลักเกณฑ์และปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา    ดาวน์โหลดเอกสาร...คลิก.. NewKiss


แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร New Kiss

กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพภายนอกสี่แนวใหม่ด้านอาชีวศึกษา 
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก NewKiss
นายเชษฐา เทียมเพชร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษานายวัชรากร ยิ้วแตร้น
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม

10909