ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นเลิศด้านวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
    โครงการย่อย 1 โครงการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการดำเนินงานพัสดุ
    โครงการย่อย 2 โครงการประชุมเครือข่ายชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน
    โครงการย่อย 3 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
    โครงการย่อย 4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
  โครงการหลักที่ 2 โครงการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
    โครงการย่อย 1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา        
  โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
    โครงการย่อย 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
    โครงการย่อย 2 โครงการจัดทำ SSR, SAR ของแผนกวิชาและวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
    โครงการย่อย 3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในวิทยาลัย
  โครงการหลักที่ 1 โครงการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
    โครงการย่อย 1 โครงการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
  โครงการหลักที่ 2 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในวิทยาลัย
    โครงการย่อย 1 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลการเรียนตามเกณฑ์ 
    โครงการย่อย 1 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวีดีโอออนไลน์ด้วย Edpuzzle 
    โครงการย่อย 2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
    โครงการย่อย 3 โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-Net) สูงขึ้นและมีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์การประเมินสูงขึ้น
  โครงการหลักที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-Net)
    โครงการย่อย 1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-Net)
  โครงการหลักที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มเพื่อการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
    โครงการย่อย 1 โครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มเพื่อการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
    โครงการย่อย 1 โครงการการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
    โครงการย่อย 2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนเครื่องโปรเจคเตอร์
    โครงการย่อย 3 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวีดีโอออนไลน์ด้วย Edpuzzle
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
    โครงการย่อย 1 โครงการพัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว)
    โครงการย่อย 2 โครงการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ (ผู้บริหาร ข้าราชการครู) 
  โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และให้การศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศ
    โครงการย่อย 1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และให้การศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
    โครงการย่อย 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
    โครงการย่อย 2 โครงการอบรมเขียนแผนการฝึก
  โครงการหลักที่ 2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ/ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 
    โครงการย่อย 1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน
    โครงการย่อย 2 โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน
    โครงการย่อย 3 โครงการสัมมนาฝึกงาน
    โครงการย่อย 4 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการเรียนรู้
  โครงการหลักที่ 1 โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
    โครงการย่อย 1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาด การจัดการสำนักงาน)  
    โครงการย่อย 2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    โครงการย่อย 1 โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    โครงการย่อย 2 โครงการนักเรียน นักศึกษาแกนนำ ศึกษาดูงานเปิดโลกศาสตร์พระราชา

พันธกิจที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สู่สถานศึกษาคุณธรรม
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของวิชาชีพ
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของวิชาชีพ
    โครงการย่อย 1 โครงการพัฒนาคุณธรรมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปวช. และ ปวส.)
    โครงการย่อย 2 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
    โครงการย่อย 3 โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่
    โครงการย่อย 4 โครงการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างคุณธรรมฯ
    โครงการย่อย 5 โครงการคนดีศรีอินทราชัย
    โครงการย่อย 6 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้นำคณะกรรมการ อวท.
    โครงการย่อย 7 โครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม
    โครงการย่อย 8 โครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทย
    โครงการย่อย 9 โครงการปรับภูมิทัศน์ปรับแต่งต้นไม้ภายในวิทยาลัย
    โครงการย่อย 10 โครงการอบรมแกนนำนักเรียน นักศึกษาเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
          
พันธกิจที่ 4 บริการวิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาอบรมเพื่อสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาฝึกงาน
    โครงการย่อยที่ 2 โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
    โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
    โครงการย่อยที่ 4 โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อมีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
    โครงการย่อยที่ 5 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
  โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
    โครงการย่อยที่ 2 โครงการประกวดผลงานวิจัยครู
    โครงการย่อยที่ 3 โครงการประเมินการสอนของครูผู้สอน
    โครงการย่อยที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
  โครงการหลักที่ 1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สังคม
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
    โครงการย่อยที่ 2 โครงการประกวดผลงานวิจัยครู
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
  โครงการหลักที่ 1 โครงการการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน ด้านการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน ด้านการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
  โครงการหลักที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาโครงการ
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาโครงการ

พันธกิจที่ 6 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับครูและผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
  โครงการหลักที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)
    โครงการย่อยที่ 2 โครงการ English Camp สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
    โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP
    โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่นักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา
    โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของผู้เรียน
    โครงการย่อยที่ 6 โครงการยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือทางวิชาการและให้การศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศ 
    โครงการย่อยที่ 7 โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuping Kaoshi) 
  โครงการหลักที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมครูเข้าสู่มาตรฐานสากล
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สอศ.)
    โครงการย่อยที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมครูเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูและผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
  โครงการหลักที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมครูและผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมครูและผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กลยุทธ์ที่ 3 บริหารทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โครงการหลักที่ 1 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 2503
    โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Self-Access Center และห้อง Home Theater
    โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ) ห้อง 1415
    โครงการย่อยที่ 4 โครงการห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษาจีน
 กลยุทธ์ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
    โครงการย่อยที่ 1 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สอศ.)
    โครงการย่อยที่ 2 โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (หลักสูตรทวิวุฒิร่วมกับจีน)
    โครงการย่อยที่ 3 โครงการศูนย์ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ไทย-จีน
เป้าประสงค์
พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบการตรวจสอบและประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้าน V-Net สูงขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์การประเมิน
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 ครูและผู้เรียนได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6 ครูและผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศใช้ในชีวิตประจำวันได้
เป้าประสงค์ที่ 7 ยกระดับครูและผู้เรียนได้รับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการและให้การศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการชุมชน และสังคม

พันธกิจที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1 วิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน และสังคม

พันธกิจที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 1 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 2 ครูใช้งานวิจัย สื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและพันธมิตรความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

พันธกิจที่ 6 
เป้าประสงค์ที่ 1 ครูและผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 สถานศึกษาจัดทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน และสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในวิทยาลัย

พันธกิจที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-Net) สูงขึ้นและมีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์การประเมินสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการเรียนรู้

พันธกิจที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของวิชาชีพ

พันธกิจที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน

พันธกิจที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลายสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

พันธกิจที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับครูและผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูและผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ