หลักสูตร ปวส.2563

Download หลักสูตร ปวส.2563
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

• สาขาวิชาการบัญชี คลิก
• สาขาวิชาการตลาด คลิก
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คลิก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คลิก