การประชุมชี้แจงคณะกรรมการเทียบ โอนรายวิชาตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ