คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ